עבודה בזמן התנדבות

באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
מתנדבים בשירות אזרחי - לאומי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
  • ארגון ההתנדבות רשאי לאשר עבודה בהיקף של עד 12 שעות שבועיות, אם אינן באות על חשבון שעות ההתנדבות.
  • בכדי לעבוד מעבר ל- 12 השעות שאושרו ע"י ארגון ההתנדבות, ניתן לקבל אישור ממנכ"ל המנהלת בתנאים הבאים:
1.   העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור המסגרת המפעילה.
2.   המצב הכלכלי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה, על פי חוות דעת של עובד/ת סוציאלי/ת.
3.   המעסיק ינכה את מיסי הביטוח הלאומי ושאר הניכויים כדין.
  • אישור העבודה תקף ל- 6 חודשים, עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת של 6 חודשים בכל פעם.
מי זכאי?
תהליך מימוש הזכות
  • לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב לארגון ההתנדבות הכוללת:
1.   פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
2.   מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה
3.   הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה
4.   אישור של עובד/ת סוציאלי/ת המועסק/ת ע"י ארגון ההתנדבות או שירותי הרווחה
ביטול אישור עבודה
  • אם ארגון ההתנדבות או המסגרת המפעילה מוצאים כי העבודה פוגעת בתפקוד המתנדב/ת, רשאי ארגון ההתנדבות לבטל את אישור העבודה.
  • מנכ"ל המנהלת רשאי שלא להכיר בתקופת השירות האזרחי - לאומי שלוותה בעבודה, אם ניתן אישור מבלי שנתקיימו כל התנאים שצויינו, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
  • בעת מעבר בין ארגוני התנדבות או מסגרות מפעילות, יפוג תוקף האישור.
חשוב לדעת
  • לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.
 
רוצה להתנדב
ניתן למלא את הטופס או להצטרף בטלפון
074-7011707
שאלון הכוון העמותה לשוויון חברתי